Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Biz hakda

“Anhui Jiazhi” haryt kärhanasy

Kompaniýa hakda

“Anhui Jiazhi” haryt kärhanasy, çotga önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde on ýyldan gowrak tejribesi bar.Çotga önümleriniň doly önümçilik liniýasy, sanjym galyplaýyş maşynlary, CNC torna, degirmen maşynlary, zarba maşynlary, zolak çotga maşynlary, import buraw we ekiş maşynlary, tekiz trikota Mach maşynlary bilen enjamlaşdyrylan.Dinamiki deňagramlylyk synag enjamy ýaly häzirki zaman önümçilik enjamlarynyň 30-dan gowragy diňe bir adaty çotga önümlerini müşderileriň talaplaryna görä gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, eýsem öz galyndy zawodymyza hem bil baglap bileris, her dürli ýörite şekilleri hem düzüp bileris müşderiler.Adaty däl çotga.

Kompaniýa dürli senagat çotgalaryny öndürmek, çotgalary arassalamak, tozan aýyrmak çotgalary, polýak çotgalary, çotga rolikleri, zolak çotgalary, disk çotgalary, ýol süpüriji çotgalar, gar çotgalary, bahar çotgalary, guşak arassalaýjylar, gazon oturtýanlar we ş.m. öndürijiler bilen meşgullanýar. dürli çotga önümlerinden.Çotgalaryň dürli spesifikasiýalaryny we ululyklaryny öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşmek, köp ýyllyk çotga ýasamak tejribesi!

- Bizde ajaýyp satuw topary we hünärmen inersenerler topary bar.Müşderilerimize iň oňat bir nokatly hyzmat berip biljekdigimize ynanýarys.

- Çalt eltip bermek we iň gowy hil.Samhli nusgalary 5 günde tamamlap bolýar we iberilmezden ozal ähli önümler doly barlanýar.

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!!!Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Güýçli tehniki güýç

Önümçilik enjamlary

Baý önüm seriýasy

Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat

Kompaniýamyz, köp islegleriňizi kanagatlandyryp biljek dürli önümleri hödürleýär.Kompaniýa döredilen gününden bäri "ilki bilen hil, ilki müşderi we karz esasly" dolandyryş ýörelgelerine eýerýäris we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama elimizden gelenini edýäris.Ykdysady globallaşma tendensiýasy garşylyksyz güýç bilen ösensoň, ýeňişli ýagdaýy amala aşyrmak üçin kompaniýamyz dünýäniň dürli künjeklerinden kärhanalar bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden taýýardyr.

Kompaniýamyz täze we köne müşderileri çagyrmak, bize maslahatlaşmak üçin hat ýazmak, çyzgylar, nusgalar we tehniki indeksler (tehniki talaplar, çig mal talaplary) bilen üpjün edýär we kompaniýamyz ünsli öndürýär we işleýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň