Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Bürünç bilen örtülen spiral rulon çotgasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýany

1. Bahar çotgasy çotganyň simini galvanizli demir ýa-da poslamaýan polatdan salmak we çotga rolikiniň täze görnüşini emele getirmek üçin ony maşyn tarapyndan çeşme görnüşine öwürmekdir.

2. Bahar çotgasy içki süzülýän pru springina çotgasyna we daşky görnüşli aýlawly çotga bölünýär.

3. Bahar çotgasynyň rolikleri: tegelek tegelek şkafda, dykyzlygy gowy tegelekligi we tegelek şahada kebşirlemegi üpjün etmek üçin, çotga filamentleriniň ýokary dykyzlygy bilen pru springina çotgasynyň rolikini emele getirýär we düşmek aňsat däl ( egrem-bugram çotga rolik hem diýilýär)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

Gurulmadyk bahar spiral çotgasy, yzygiderli çotga zolagy bolup, çotga filamentleriniň dykyzlygyny kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.Bu hili çotga müşderi tarapyndan wagt tygşytlaýar we çykdajylary azaldýar.Iki polatly spiral çotganyň dyrnaga meňzeş gurluşy we berkitme usulynyň burçunyň birmeňzeşligi we berkligi.Iki guşakly spiral çotganyň aňsat işlemegi, burçy burulmagy, çotganyň uzak ömri we birmeňzeş ýalpyldawuklygy bar.

Içinde

Gaplaň

Gaplaň

Aýratynlyklary

1. Çotga filamentleriniň berkligi plastik saçlar ekilende göz öňünde tutulmalydyr we çotga filamentleri ýykylmaly däldir, adaty çotga rolikleriniň dykyzlygy iň pes çäkdir;iň ýokary dykyzlygy gazanmak üçin adaty çotga rolikleri ýetip bilmeýärof.

2. Käbir bahar görnüşli çotga roliklerinde hem belli bir boşluk bar, bu ýaz görnüşli çotga rolikiniň çotganyň filamentlerine düşjekdigini we bahar görnüşli çotga rolikiniň işlemegi bilen arassalanyp bilmejekdigini göz öňünde tutup ýörite döredilen.

Arza

Olary arassalamak, peseltmek, zyýansyzlandyrmak, pos aýyrmak, üwemek, daşamak, tozany aýyrmak, ýaglamak, örtmek, sortlamak, rulonlary basmak we ş.m. üçin ulanylýar.Olaragaç işläp bejermek, maşyn, polat, gämi gurluşygy we elektronika pudaklarynda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň