Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Çotga süpürmek çotgasy neýlon çotga rolikleri senagat süpüriş arassa maşyn rolik çotgasy

Gysga düşündiriş:

Çotga süpürmek çotgasy neýlon çotga rolikleri senagat süpüriş arassa maşyn rolik çotgasy

 

Gar süpürýän çotga özboluşly konweks-konkaw tehnologiýasyny, dykyzlygy tertipleşdirmegi, bir gezeklik gysyş galyplaryny kabul edýär.

Düşündiriş we spesifikasiýa

 

 

Çotga süpürmek çotgasy neýlon çotga rolikleri senagat süpüriş arassa maşyn rolik çotgasy

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gar süpürýän çotga

Gar süpürýän çotga özboluşly konweks-konkaw tehnologiýasyny, dykyzlygy tertipleşdirmegi, bir gezeklik gysyş galyplaryny kabul edýär.Specialörite elastik gibrid çotga, elastik anti-egilmek, könelişme, poslama garşy, ýoluň zyýany ýok, awtoulagyň düýbüni arassalamak, uzak ömri, ýokary göterijilik ukyby, berk aşaga çydamly tigir, rolik çotgasynyň toprak aralygy esassyz sazlanyp bilner, şonuň üçin gar süpürýän rolik çotgasy durnukly Güýçli öndürijilik we has ýokary iş netijeliligi.
Gar aýyrýan rolik çepe we saga sowulýar, çeýe göterilýär we takyk sazlanýar.Garda gar aýyrýan rolik çotgasynyň işlemegi amatly, çeýe we çalt.Gar aýyrmak işinde rolik çotgasy ýoluň eňňidine görä awtomatiki düzediş funksiýasyna eýedir.Dürli ýük awtoulaglaryny, ýük göterijileri we uly traktorlary oturtmak üçin amatly.Gar belgi we gar rulony çalyşmak çalt baglanyşyk mehanizmini kabul edýär.Gar aýyrmak çotgasyny we ulagy gurmak we sökmek ýönekeý we amatly.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Gar süpürýän çotga, ýolda ýygnanan garlary arassalamak üçin ulanylýan ýol süpürýän çotgalaryň biridir.

PP çotgasy sim süpüriji

PP we polat simli gibrid gar süpüriji

Simli süpüriji

Ady gar süpürgiç
Bristle materialy PP, polat, PP we polat garyndy
Jaň materialy PP, polat
Jylaw görnüşi Tekiz, tolkunly (çişirilen), sazlaň
Ölçegi Şahsyýetnamasy (içki diametri * daşky diametri) 162 * 560mm210 * 670mm
225 * 810mm
Hususy ululyk
Reňk Gök,sary
Bukja Karton we dokalan halta
Eltip bermegiň wagty Bir hepde töweregi

Arza

Awtoulag ýollarynda, milli awtoulag ýollarynda, welaýat ýollarynda, şäher we oba ýollarynda, howa menzillerinde, duralgalarda, meýdançalarda we ajaýyp ýollarda gyşda gar aýyrmakda giňden ulanylýar.

Hyzmatlarymyz

1.Biziň öz galyndy zawodymyz bar, çotganyň bahasy has bäsdeşlik eder we çotganyň halkasynyň görnüşi düzülip bilner, diňe çotganyňyzyň suratyny biziň bilen paýlaşyň, çotganyňyzyň nusgasyny hem iberip bilersiňiz.
2. Süpürmek çotgasyny sazlamak üçin, galyby ýasanyňyzdan soň tassyklamak üçin size nusga ibereris.Nusganyň enjamyňyza laýykdygyny tassyklanyňyzdan soň köpçülikleýin sargyt öndüreris.
3. Adaty ululykdaky çotga üçin çotganyňyzyň içki diametri, daşky diametri, halka materialy we görnüşi barada bize maslahat bermeli.MOQ 100pc, soň bolsa deňiz bilen iberilýär.

Sorag-jogap

1.Gar süpürýän çotgany sazlap bilersiňizmi?
J: Hawa, gowy.Biziň öz galyndy zawodymyz we söwda ofisimiz bar.Çotgalar müşderileriň talaplaryna esaslanyp öndürilip bilner.
2. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?
J: sizeörite ululykdaky çotga: Çotganyňyzyň çyzgysyna esaslanýar.
Adaty ululykdaky çotga: Bir hepde töweregi.
3. Sitirlemäni almazdan ozal jikme-jiklikler nämeler bilen üpjün edilmeli?
J: Gar süpürýän çotganyň ululygy (içki we daşarky diametri), halka materialy we görnüşi, dykyz material we isleg mukdary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň