Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Habarlar

 • Bahar rulon çotgasynyň önümçiligi

  Bahar çotgalarynyň öndürilmegi ýokary dykyzlyk we güýçli çaltlyk meselelerini çözýär.Önümçilik wagtynda zolak çotgalary ýasamak üçin zolak çotga enjamlary bilen alýumin bazasyna ýa-da poslamaýan polat bazasyna basylýar we rulonlara daňylýar.Iki ujy hem s ulanyp berk kebşirlenýär ...
  Koprak oka
 • Gar süpüriji üçin gar çotgasynyň möhüm roly

  Gyş aýlarynda güýçli gar adaty howa bolup, güýçli gar köp ýollaryň pyýada geçip bilmeýändigine köplenç duş gelýär.Pyýadalaryň howpsuzlyk hadysalaryny azaltmak üçin gar süpürijisini gar aýyrmak üçin ulanmak gaty adaty zat.Garyň öwüsýän ýerleri ...
  Koprak oka
 • PVC zolak çotgalary, esasan, ýeriň gerekli gutarnykly täsirini almak üçin pudakda giňden ulanylýar.Onuň aýratynlyklary we nädip saýlamaly?

  Birinjiden, PVC zolak çotgasynyň aýratynlyklary 1. Bu ýöriteleşdirilen plastinka, hapalar bolmazdan, güýç has ýokary bolar, döwmek we deformasiýa etmek aňsat däl;2. Sahypanyň daşky görnüşi has ýokary bolar, çatryklar we deşikler bolmaz;3. Material näzik, fl ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik panelleri näme üçin fotowoltaik paneli arassalaýjy çotga bilen yzygiderli arassalamaly?

  Munuň sebäbi kiçi göwrümli gün energiýasy bilen üpjün ediş ulgamynyň, ýere ulanylanda gytaklaýynlygyň we tötänleýinligiň kemçilikleri bar we elektrik energiýasy öndürmek diňe bir howa şertlerine däl-de, tozanyň we birikdirilen hapalaryň hem täsirine düşýär. .Toz bir kiçi ...
  Koprak oka
 • Çotga rolikini ulanmazdan ozal ätiýaçlyk çäreleri

  Çotganyň rolikini rolik görnüşindäki jisime (neýlon sim, plastmassa sim, metal sim, doňuz tüýdükleri, at saçlary we ş.m.) ekmek arkaly emele gelýär.Adamlar çotga rolikini ulananlarynda, kämahal bir hili kynçylyk tapýarlar, şonuň üçin önümiň hiline şübhelenýärler.Hakykatda, ...
  Koprak oka
 • Aýna önümleri - takyk gurallar üçin arassaçylyk kepilligi

  Adatça, aýna öndürijileriniň öndürýän aýna önümlerini zawoddan çykmazdan ozal arassalamaly, käbir himiki synag turbalary, plastik çüýşeler, aýna çüýşeler, çakyr çüýşeleri we ş.m.Bu döwürde öndürijileriň köpüsi neýlon gabykdan ýasalan senagat çotgalaryny saýlaýarlar, sebäbi olarda ...
  Koprak oka
 • Näme üçin aýna kir ýuwýan maşynyň gubka rolikini gyşda döwmek aňsat?

  Aslynda, aýna ýuwujy gubkanyň rulony gaty berkdir.Arassa we çygly saklansa, üç ýa-da bäş ýyllap adaty ulanylanda hiç hili mesele bolmaz, sebäbi aýna ýuwujy gubka rolikiniň esasy wezipesi stakanyň üstündäki suwy siňdirmekdir.Zyýan çekmez ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň çotga senagatynyň paýtagty - uanuantan şäheri Anhui

  Uanuantan şäheri, Hytaýyň çotga senagatynyň paýtagty we Anhui welaýatynyň şäheridir.Welaýat häkimligi tarapyndan tassyklanan etrap derejesindäki häsiýetli senagat topary bar.Şu wagta çenli 5000-den gowrak senagat we täjirçilik hasaba alyş çotga öndürýän kärhanalar, 50 sany uly kärhana ...
  Koprak oka
 • What are the applications of industrial brushes

  Senagat çotgalarynyň ulanylyşy näme

  Senagat çotgasynyň materiallarynyň dürli aýratynlyklary sebäpli, ulanylyş gerimi hem başga.Gysgaça aýtsak, esasan dört tarapa bölünýär: tozan geçirmeýän, arassalamak, ýuwmak we üwemek.Arassalaýjy çotga, köplenç ulanylýan senagat rolikli br ...
  Koprak oka
 • Industrial Brush / Learn how brushes in different fields work!

  Senagat çotgasy / Dürli meýdanlarda çotgalaryň nähili işleýändigini öwreniň!

  Enjam adamlaryň hereketlerini simulýasiýa edýän bolsa, gurallar hereketleriň manysyny kesgitleýär.Her kim durmuşda köp dürli çotga önümlerini gören bolmaly.Aslynda, senagatda çotgalar hem dürli ugurlarda köp işleýärler.Bu gün, sanap geçeliň ...
  Koprak oka
 • Gün panelini arassalaýan çotga hakda az bilim

  Gün paneli ony elektrik energiýasyna öwürýän we gün energiýasyny ulanyp elektrik energiýasyny saklaýan enjamdyr.Onuň artykmaçlygy, elektrik energiýasyny öndürmek üçin gün energiýasyny sarp etmegidir, şonuň üçin kömüriň ýanmagy sebäpli döreýän hapalanmalardan gaça durýar, şonuň üçin gün öýjükleri Tagtany tygşytlaýan we ekologiýa taýdan gowurýan ...
  Koprak oka