Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Bristle awtoulag ýuwulýan çotga

Gysga düşündiriş:

Awtoulag jikme-jik çotgalary howa rozetkasyny arassalamak, paneli arassalamak, logotipdäki boşlugy arassalamak, oturgyçlary arassalamak, merkezi dolandyryş arassalamak, ulagdaky düwmäni arassalamak we ş.m.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümçiligiň beýany

Haryt Uzynlyk diametri
10 # 200mm 20mm
12 # 210mm 25mm
14 # 220mm 30mm
16 # 220.5mm 35mm
18 # 230.5mm 40mm

Arza

Awtoulag jikme-jik çotgalary howa rozetkasyny arassalamak, paneli arassalamak, logotipdäki boşlugy arassalamak, oturgyçlary arassalamak, merkezi dolandyryş arassalamak, ulagdaky düwmäni arassalamak we ş.m.

Önümiň artykmaçlyklary

Çygly we gurak, gury süpürmek, çygly ýuwmak, arassalamak aňsat, amatly tutawaç / gowy ýasalan / çuňňur arassalamak, çeýe we saç dökmek aňsat däl, ulaga zeper ýetirmek aňsat däl, ýörite uzyn we ýokary çeýeligi çotgasy, gaty amatly dar awtoulaglary arassalamak üçin çatryklardaky tegmiller.

Näme üçin jikme-jik arassalaýjy çotgalary ulanmaly?

Awtoulag korpusynyň jikme-jiklikleriniň arassalanmagyna göz ýummak aňsat, jikme-jik çotga köp awtoulag dostlarynyň aňsatlyk bilen gözden salýan ýeri, ýöne hapa ýygnanýan ýeri.Düzedip bolmaýan käbir burçlarda, süpürmek üçin daşarky jikme-jiklik çotgalarynyň dürli görnüşleri ulanylmaly.Gyradaky tikişde süpürilende, çotgany gyradaky çuňluga tekizlemek üçin barmaklaryňyzy ulanyň, tikişdäki hapalar bilen iş salyşyň.

Bedeniň içindäki ownuk boşluklary, içerki, dwigateli we ş.m. aňsatlyk bilen dolandyryň, öňdäki howa kabul ediş paneli arassalamak, gapy çarçuwasyny arassalamak, farany birleşdirmek, ýangyç guýujy gapagy arassalamak, magistral gapdal arassalamak, üçegiň gapdalyndaky tikin arassalamak, gapy tutawaçlary arassalamak, tigir merkeziniň boşlugyny arassalamak, logotip söz belligini arassalamak, magistral tutawajyny arassalamak, penjiräniň gyrasyny arassalamak, gapy] penjiräniň gyrasyny arassalamak, howa rozetkasyny arassalamak, paneli arassalamak, oturgyçlary arassalamak, merkezi konsoly arassalamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň